e-Belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania   e-learningu w nauczaniu i samokształceniu

Informacje ogólne

    Od 1 stycznia 2011 r.  w Zespole Szkół w Olecku rozpoczęto realizację projektu „e-Belfer – przygotowanie nauczycieli Zespołu Szkół w Olecku do stosowania   e-learningu w nauczaniu i samokształceniu”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli w Zespole Szkół w Olecku w zakresie wykorzystywania w swojej pracy TIK (Technologii Informacyjno-Komunikacyjnej) poprzez realizację szkoleń w krótkich formach (100h blended-learning, w tym 40 godzin szkolenia stacjonarnego i 60 godzin szkolenia i warsztatów e-learning) z zakresu prowadzenia zajęć dydaktycznych z zastosowaniem platformy e-learning od stycznia do czerwca 2012 roku. W ramach projektu 17 nauczycieli zespołu zostanie przygotowanych do tworzenia kursów e-learning i wykorzystywania ich do zajęć dydaktycznych z uczniami  oraz zwiększenia aktywności nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia. Projekt został przygotowany wiosną 2011 r. Przeszedł pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną i otrzymał dofinansowanie na realizację.

Podstawowe dane o szkoleniu

Cele szczegółowe szkolenia:
a)      zdobycie wiedzy na temat zasad pracy na platformie e-learning,
b)      zdobycie umiejętności tworzenia kursów e-learning i wskazania sposobu wykorzystywania ich do zajęć dydaktycznych z uczniami,
c)      nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami informatycznymi oraz metodologią i metodyką budowania kursów e-learning,
d)      zwiększenie aktywności w zakresie doskonalenia warsztatu pracy i samokształcenia.

Szkolenie obejmuje następujące treści:
-
zasady równościowe kobiet i mężczyzn,
- podstawy pracy na platformie e-learning,
- wykorzystanie Internetu w dydaktyce,
- ochrona praw autorskich w Internecie,
- organizacja procesu zdalnego nauczania,
- tworzenie materiałów multimedialnych,
- bezpieczeństwo w Internecie,
- budowanie przykładowego kursu e-learning,
- umieszczanie kursu na platformie e-Learning,
- realizacja i ewaluacja utworzonego kursu.

Czas trwania projektu

01.01.2012 – 30.06.2012 r.

Plan działania i zadania:

- Udostępnienie pakietów edukacyjnych dla nauczycielek i nauczycieli oraz umieszczenie ich na platformie e-learningowej.
- Przygotowanie infrastruktury informatycznej do nauczania zdalnego.
- Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych.
- Utworzenie grup szkoleniowych.
- Opracowanie harmonogramu i programu szkolenia.
- Przeprowadzenie spotkania dot. polityki równości szans K i M z 17 BO i personelem zarządzającym + trenerem.
- Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych I Etap szkolenia (40h stacjonarnych+60h e-learningu).
- Przygotowanie regulaminu konkursu na najlepszy kurs e-learning.
- Wybór 3 najlepszych kursów e-learning wśród uczestników szkoleń.
- Organizacja seminarium podsumowującego projekt.
- Zamknięcie projektu.

Ogłoszenie o naborze

Harmonogram szkolenia stacjonarnego w ZS Olecko

 Grupa I

Data szkolenia

Godziny szkolenia

Ilość godzin szkolenia

11 II 2012

900 – 1600

8

25 II 2012

900 – 1600

8

10 III 2012

900 – 1600

8

24 III 2012

900 – 1600

8

14 IV 2012

900 – 1600

8

Grupa II

Data szkolenia

Godziny szkolenia

Ilość godzin szkolenia

18 II 2012

900 – 1600

8

3 III 2012

900 – 1600

8

17 III 2012

900 – 1600

8

31 III 2012

900 – 1600

8

21 IV 2012

900 – 1600

8

 

Grupa I

Grupa II

Krajewski Krzysztof

Kopycka Agnieszka

Zdan Jadwiga

Stankonowicz Wiesława

Witkowska Dorota

Kawałko Anna

Klimasara Anna

Wiśniewski Tomasz

Szóstkiewicz Fabian

Szyłkiewicz Anna

Sitko Anna

Koncewicz Elżbieta

Piliszek Emilia

Stasiak Anna

Skrzypiec Aneta

Iwanowska Ewa

Wojtkowska Jolanta

Jankowska Krystyna - rezerwa