"Pomyśl ... na pewno potrafisz"

Zaproszenie do składania ofert
Formularz zgłoszenia oferty

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Pomyśl … na pewno potrafisz”

     Projekt pn. „Pomyśl … na pewno potrafisz” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

    W ramach Poddziałania 9.1.2 przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym. Powyższy projekt realizowany jest od 1 listopada 2011 r. Zaplanowane zadania w ramach projektu kontynuowane będą do 31 lipca 2013 r.W ramach realizowanego projektu niżej wymienione szkoły podstawowe z obszaru Gminy Olecko, tj.:
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku,
- Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku,
- Zespół Szkół w Olecku - Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku,
- Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
- Zespół Szkół w Judzikach - Szkoła Podstawowa w Judzikach,
- Zespół Szkół w Babkach Oleckich - Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich,

W projekcie będą uczestniczyć w indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III. Zgodnie z założeniami projektu realizowane będą zajęcia:
I - dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,
II - dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
III - socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej,
IV - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Rodzaj zajęć, liczba grup oraz ogólna liczba dzieci w poszczególnych szkołach w ramach realizowanego projektu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

6

48

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

4

30

III - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej

3

30

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

3

24

 

16

132

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

2

16

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

4

32

III - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej

2

20

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

2

16

 

10

84

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

4

28

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

3

24

III - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej

2

20

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

3

24

 

12

96

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

2

16

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

2

16

III - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej

2

20

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

2

16

 

8

68

Szkoła Podstawowa w Judzikach

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

1

8

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

1

6

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

1

6

 

3

20

Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich

Rodzaj zajęć

Liczba grup

Ogólna liczba uczniów

I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji

1

8

II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

1

7

IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych

1

6

 

3

21

W ramach realizowanych zajęć w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 zrealizowanych zostanie po 36 godzin w odniesieniu do udziału pojedynczego ucznia w projekcie, przeciętnie 2 godziny w tygodniu.

Burmistrz Olecka - Wacław Olszewski