„Szkoła tysiąca możliwości”

        Od 1 sierpnia 2012r. Zespół Szkół w Olecku rozpoczął realizację projektu „Szkoła tysiąca możliwości.” Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Olecku. 90 uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku oraz 60 uczniów klas I – II Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku weźmie udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych i rozwijających z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego oraz informatyki. Dodatkowo 100 uczniów wyłonionych spośród uczestników projektu weźmie udział w zajęciach mających na celu zwiększenie motywacji do nauki. Uczniowie z najlepszymi wynikami z zajęć z języka obcego po zakończeniu każdego roku szkolnego pojadą na dwutygodniowe obozy językowe. Zajęcia będą bezpłatne, a uczestnicy projektu otrzymają niezbędne materiały i pomoce dydaktyczne, zapewniony będzie transport uczniów po zajęciach. W ramach projektu Zespół Szkół w Olecku zakupi sprzęt niezbędny do realizacji projektu: laptopy, urządzenie wielofunkcyjne oraz tablicę multimedialną z niezbędnym wyposażeniem.
        Celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych i rozwijanie kompetencji uczniów oraz wzmocnienie jakości oferty Szkoły Podstawowej nr 4 i Gimnazjum nr 1 w Olecku. Realizowany będzie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2014 r.
        Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do złożenia formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Zespołu Szkół w Olecku (www.zs.olecko.pl) oraz w sekretariacie szkoły. Przy wyborze i przydziale do poszczególnych grup pod uwagę będą brane kryteria:
- ocena z danego przedmiotu ( w zależności od rodzaju zajęć – wyrównawcze czy rozwijające),
- uczniowie objęci pomocą społeczną bądź osoby niepełnosprawne będą miały pierwszeństwo udziału w zajęciach,
- uczeń może wziąć udział w jednym rodzaju zajęć z wyjątkiem zajęć z doradztwa.
        Formularz zgłoszeniowy składa rodzic lub prawny opiekun ucznia spełniającego warunki uczestnictwa w projekcie w terminie do dnia 14 września 2012 r. do biura projektu, które znajduje się w Zespole Szkół w Olecku, Os. Siejnik I 14, 19-400 Olecko, pok. nr 9, tel. 87 523 91 00.

Zapraszam
Stanisław Kopycki
Dyrektor Zespołu Szkół w Olecku

        Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w terminie od 20.06.2014 r. do 13.07.2014 r.
Przetarg na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w terminie od 30.06.2014 r. do 13.07.2014 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  - wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem
Wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ

Ulotka informacyjna
Ogłoszenie o naborze
Formularz zgłoszeniowy

Ogłoszenie o naborze nauczycieli
Formularz oferty dla nauczycieli
Formularz oferty dla psychologa
Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie wyposażenia do realizacji zajęć w ramach projektu
Propozycja cenowa sprzętu

Zaproszenie do składania ofert na dostarczenie sprzętu na zajęcia z informatyki
Zaproszenie do zgłaszania ofert na książki do zajęć językowych
Zaproszenie do zgłaszania ofert na pomoce dydaktyczne do zajęć językowych
Propozycja cenowa sprzętu na zajęcia z informatyki
Propozycja cenowa książek do zajęć językowych
Propozycja cenowa pomocy dydaktycznych do zajęć językowych
Zaproszenie do składania ofert - pracownie językowe
Propozycja cenowa - pracownie językowe

Przetarg na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego
Specyfikacja do przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego
Wyjaśnienie nr 1 do przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego

Rozstrzygnięcie przetargu na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem na zorganizowanie obozu językowego w Szklarskiej Porębie lub jej okolicach w terminie od 09.07.2013r. do 22.07.2013r.
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z wolnej ręki na wynajem ośrodka wypoczynkowego wraz z wyżywieniem w terminie od 09.07.2013r. do 22.07.2013r.
Ogłoszenie o naborze uzupełniającym w roku 2013
Formularz zgłoszeniowy do naboru uzupełniającego
Zaproszenia do złożenia oferty za przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014


Życzenia świąteczne uczestników zajęć informatycznych
Wycieczki edukacyjne grup matematycznych i informatycznych

Słuchowisko radiowe wykonane w ramach zajęć informatycznych prowadzonych przez Jarosława Kosakowskiego
Zdjęcia z zajęć projektowych
Obóz językowy - lipiec 2013
Wycieczka do Trójmiasta grup informatycznych i matematycznych
Obóz językowy - lipiec 2014