Regulamin pracy biblioteki szkolnej
Zasady wspó³pracy biblioteki szkolnej z uczniami, nauczycielami i rodzicami